den-trang-tri-cao-cap
den-trang-tri-gia-re
-50%
Giá gốc là: 136.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 68.000.000 ₫.
-51%
Giá gốc là: 102.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 50.000.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 85.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 42.500.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 68.400.000 ₫.Giá hiện tại là: 34.000.000 ₫.
-51%
Giá gốc là: 45.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 22.500.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 34.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 17.000.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 82.650.000 ₫.Giá hiện tại là: 41.000.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 50.350.000 ₫.Giá hiện tại là: 25.000.000 ₫.
-51%
Giá gốc là: 59.850.000 ₫.Giá hiện tại là: 29.500.000 ₫.
-51%
Giá gốc là: 24.700.000 ₫.Giá hiện tại là: 12.000.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 110.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 55.000.000 ₫.
-51%
Giá gốc là: 57.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 28.000.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 4.960.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.480.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 3.192.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.600.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 3.192.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.600.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 3.192.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.600.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 2.755.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.400.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 4.655.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.350.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 4.655.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.350.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 2.090.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.050.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 343.000 ₫.Giá hiện tại là: 175.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 308.000 ₫.Giá hiện tại là: 155.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 308.000 ₫.Giá hiện tại là: 155.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 266.000 ₫.Giá hiện tại là: 133.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 266.000 ₫.Giá hiện tại là: 133.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 217.000 ₫.Giá hiện tại là: 110.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 189.000 ₫.Giá hiện tại là: 95.000 ₫.
-48%
Giá gốc là: 165.000 ₫.Giá hiện tại là: 85.000 ₫.

ĐÈN THẢ ĐƠN TRANG TRÍXem tất cả

-50%
Giá gốc là: 13.870.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.900.000 ₫.
-51%
Giá gốc là: 6.080.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.000.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 5.440.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.700.000 ₫.
-51%
Giá gốc là: 4.080.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.000.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 5.440.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.700.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 5.120.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.600.000 ₫.
-47%
Giá gốc là: 3.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.900.000 ₫.
-48%
Giá gốc là: 3.860.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.000.000 ₫.

Đèn thả trang tríTất cả đèn thả

-45%
Giá gốc là: 4.578.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.500.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 5.943.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.000.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 3.948.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.970.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 2.899.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.450.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 1.890.000 ₫.Giá hiện tại là: 950.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 4.620.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.300.000 ₫.
-55%
Giá gốc là: 3.528.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.600.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 5.208.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.600.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 798.000 ₫.Giá hiện tại là: 400.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 1.110.000 ₫.Giá hiện tại là: 560.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 1.110.000 ₫.Giá hiện tại là: 560.000 ₫.
-48%
Giá gốc là: 420.000 ₫.Giá hiện tại là: 220.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 460.000 ₫.Giá hiện tại là: 230.000 ₫.
-47%
Giá gốc là: 340.000 ₫.Giá hiện tại là: 180.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 600.000 ₫.Giá hiện tại là: 300.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 460.000 ₫.Giá hiện tại là: 230.000 ₫.
-46%
Giá gốc là: 1.302.000 ₫.Giá hiện tại là: 700.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 903.000 ₫.Giá hiện tại là: 460.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 1.155.000 ₫.Giá hiện tại là: 580.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 1.218.000 ₫.Giá hiện tại là: 610.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 1.113.000 ₫.Giá hiện tại là: 560.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 1.155.000 ₫.Giá hiện tại là: 580.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 1.050.000 ₫.Giá hiện tại là: 525.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 1.113.000 ₫.Giá hiện tại là: 560.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 3.192.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.600.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 3.192.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.600.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 3.192.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.600.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 4.085.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.100.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 4.275.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.200.000 ₫.
-48%
Giá gốc là: 4.655.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.400.000 ₫.
-48%
Giá gốc là: 4.465.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.300.000 ₫.
-48%
Giá gốc là: 5.225.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.700.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 4.165.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.080.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 2.743.500 ₫.Giá hiện tại là: 1.370.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 814.000 ₫.Giá hiện tại là: 410.000 ₫.
-48%
Giá gốc là: 872.000 ₫.Giá hiện tại là: 450.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 989.000 ₫.Giá hiện tại là: 500.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 698.000 ₫.Giá hiện tại là: 350.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 2.061.500 ₫.Giá hiện tại là: 1.050.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 2.139.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.100.000 ₫.

Đèn tường đồngTất cả đèn tường đồng

-50%
Giá gốc là: 12.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.500.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 6.840.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.400.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 1.870.000 ₫.Giá hiện tại là: 950.000 ₫.
-51%
Giá gốc là: 2.660.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.300.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 2.945.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.500.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 4.370.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.200.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 1.615.000 ₫.Giá hiện tại là: 800.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 10.730.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.400.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 3.780.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.900.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 3.570.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.800.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 4.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.100.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 3.150.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.600.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 3.780.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.900.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 5.880.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.000.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 5.040.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.550.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 5.460.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.750.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 47.628.000 ₫.Giá hiện tại là: 23.800.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 11.882.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.000.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 5.985.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.000.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 7.623.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.900.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 6.195.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.100.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 7.518.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.800.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 4.788.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.400.000 ₫.
-45%
Giá gốc là: 4.578.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.500.000 ₫.

Đèn pha lê trang tríXem tất cả đèn pha lê

-50%
Giá gốc là: 3.402.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.700.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 4.620.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.300.000 ₫.
-51%
Giá gốc là: 4.095.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.000.000 ₫.
-51%
Giá gốc là: 5.460.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.700.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 2.898.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.450.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 2.898.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.450.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 1.995.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.000.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 1.785.000 ₫.Giá hiện tại là: 900.000 ₫.

Đèn gỗ gốm trang tríTất cả đèn gỗ gốm

-49%
Giá gốc là: 1.365.000 ₫.Giá hiện tại là: 700.000 ₫.
-33%
Giá gốc là: 2.032.500 ₫.Giá hiện tại là: 1.360.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 3.510.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.800.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 2.536.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.300.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 1.365.000 ₫.Giá hiện tại là: 700.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 1.365.000 ₫.Giá hiện tại là: 700.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 1.365.000 ₫.Giá hiện tại là: 700.000 ₫.
-46%
Giá gốc là: 741.000 ₫.Giá hiện tại là: 400.000 ₫.

ĐÈN LED TRANG TRÍXem tất cả

-51%
Giá gốc là: 2.635.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.300.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 8.695.500 ₫.Giá hiện tại là: 4.350.000 ₫.
-51%
Giá gốc là: 4.557.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.250.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 2.619.500 ₫.Giá hiện tại là: 1.300.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 3.596.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.800.000 ₫.
-48%
Giá gốc là: 9.470.500 ₫.Giá hiện tại là: 4.950.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 5.580.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.790.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 1.968.500 ₫.Giá hiện tại là: 980.000 ₫.

Đèn năng lượng mặt trờiXem tất cả đèn năng lượng mặt trời

-50%
Giá gốc là: 3.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.950.000 ₫.
-49%
Giá gốc là: 2.660.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.350.000 ₫.
-51%
Giá gốc là: 6.150.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.000.000 ₫.
-50%
Giá gốc là: 4.320.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.160.000 ₫.
-46%
Giá gốc là: 406.000 ₫.Giá hiện tại là: 220.000 ₫.
-45%
Giá gốc là: 319.000 ₫.Giá hiện tại là: 175.000 ₫.
-45%
Giá gốc là: 247.000 ₫.Giá hiện tại là: 135.000 ₫.
-46%
Giá gốc là: 261.000 ₫.Giá hiện tại là: 140.000 ₫.

HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ

A.Hải đã chọn đèn chùm đồng nguyên chất cho biệt thự

quat-tran-den-led

Lắp quạt trần đèn căn hộ cho anh Sơn

den-led-op-tran-doi-mau

Lắp đèn ốp trần pha lê cho nhà Anh Trung Hưng

NHỮNG TIN TỨC, CÁCH LỰA CHỌN ĐÈN TRANG TRÍ

Việc lựa chọn cho không gian của mình một chiếc đèn trang trí thì rất đơn giản, nhưng làm sao cho phù hợp theo từng không gian như phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn,…sao cho phù hợp thì lại là điều tương đối khó. Ngoài ra, bạn còn âu lo không biết mua đèn trang trí ở đâu tại TP.HCM để có được chất lượng sản phẩm và giá thành rẻ.

Sơ đồ chỉ đường